ย 

ย 

๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹

ย 

Crisola von Stolzenfeld

black tortie

Girlย 

ย 

๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ย 

ย 

ย 

โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™

ย 

ย 

โค โค โค โค โค โค โค โค โค โค โค โคย 

ย 

ย 

๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ

ย 

ย 

๐Ÿ“ Die Eltern ๐Ÿ“

Lotte und Redclif von Stolzenfeld

ย 

ย 

๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹

ย 

Lotte mit ihren Babysย 

ย Geboren: 09.06.2016

ย 

๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹

ย 

ย Kemiย von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  ย  Emma Lee

ย  von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  ย  โคMia Loni

ย  ย  von Stolzenfeldโค

Java von Stolzenfeld

โคโค

ย Lotte von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย Amber von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โค โคย 

ย  ย  ย โค Crisola

ย  ย von Stolzenfeld โคย 

Afina von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย 

Freya von Stolrzenfeldย 

ย  ย  ย  ย โค โคย 

ย Kemi von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โค โคย 

Lamira von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

Manita von Stolzenfeldย 

ย  ย  ย  โค โคย